Religia klasa 8

Witam, temat na dziś: Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

Ponadtysiącletnia historia chrześcijaństwa w Polsce ma swoją kontynuację we współczesnym życiu Kościoła. Ostatnie stulecie to czas ogromnego postępu technicznego i rozwoju różnych dziedzin nauki.
Z jednej strony ludziom żyje się coraz wygodniej i łatwiej, z drugiej
zaś ciągle słyszymy o tragicznych wydarzeniach godzących w życie
pojedynczych osób lub całych społeczności – o wojnach, zaostrzających się konfliktach, terroryzmie. W tej rzeczywistości Kościół jest dla człowieka współczesnego ostoją, miejscem spotkania z Bogiem, który kocha człowieka i wskazuje mu właściwe drogi życia. Potwierdza to najnowsza historia Kościoła w Polsce.
Potem [Jezus] mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. (…)». Łk 9, 23
A  zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Rz 12, 1-2
Jak być chrześcijaninem dzisiaj?
Święty Paweł zachęca wiernych do rozpoznawania tego, co jest dobre i miłe Bogu. Podpowiada, jak powinni postępować, aby ich życie było godne dzieci Bożych. Przestrzega, by nie czerpali bezkrytycznie
wzorów do życia ze świata, który ich otacza, tylko jako uczniowie Chrystusa starali się rozpoznawać wolę Boga. Rady te są niezmiennie aktualne, ponadczasowe i cenne także dla współczesnego chrześcijanina.
W dzisiejszym świecie istnieje bowiem wiele zła. Często człowiek gubi się w gąszczu docierających do niego informacji, ulega różnym pokusom, nie potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe, daje się
zwieść pozorom i w konsekwencji podejmuje niewłaściwe wybory.
Po drugiej wojnie światowej, w latach stalinizmu, kiedy to duchowieństwo było przez władze represjonowane, często pod fałszywymi zarzutami więzione, a  prowadzona polityka miała – w założeniach – doprowadzić do likwidacji klasztorów i kościołów, gorliwość wyznawców Chrystusa w Polsce nie zmalała. To, że Kościół jako instytucja przetrwał, było zasługą wielu księży. Nie bacząc na mnożące się problemy i  ograniczenia, sprawowali oni kult Boży. Szczególną rolę odegrał ówczesny prymas kardynał Stefan Wyszyński (funkcję
tę pełnił w latach 1948–1981), który dzięki swej nieugiętej postawie przeprowadził Kościół w  Polsce przez te trudne lata. Po roku 1956 pozycja Kościoła zaczęła się stopniowo odbudowywać, rozpoczęto przygotowania do uroczystych obchodów milenium chrztu Polski w 1966 roku. Jednak był to tylko krótki czas „odwilży”. Władze komunistyczne nadal nie były przychylne Kościołowi – obawiały się drzemiącej w  nim siły. Nie przewidziały jednak tego, że
ich podstępne działania, mające zakłócić i  utrudnić jego funkcjonowanie, odniosą wręcz przeciwny skutek. Przykładem tego była na początku lat osiemdziesiątych XX wieku działalność księdza Jerzego Popiełuszki. W odprawianych przez niego regularnie mszach
za Ojczyznę wolną od wszelkich represji uczestniczyły tłumy wiernych. Podobne msze odprawiano w wielu kościołach w całej Polsce.
Tak wielkie zaangażowanie katolików przyczyniło się pośrednio do
przeprowadzenia poważnych zmian politycznych w  Polsce. Sprzyjającym temu wydarzeniem był wybór w  roku 1978 kardynała Karola Wojtyły na papieża. Odtąd władze komunistyczne nie mogły już ignorować znaczenia Kościoła. Jednak nadal starały się tłumić spontaniczne ruchy solidarnościowe, co prowadziło do tragicznych
w skutkach wydarzeń (między innymi w 1984 roku w bestialski sposób zamordowano księdza Popiełuszkę).
Kontynuatorem działań podjętych przez kardynała Wyszyńskiego był prymas kardynał Józef Glemp (1981–2009). Po czerwcu 1989 roku wraz z zachodzącymi zmianami ustrojowymi sytuacja Kościoła w Polsce zaczęła się normalizować, czego dowodem było podpisanie umowy zwanej konkordatem 28.07.1993 r.

Odpowiedz na pytania:
1. Wskaż osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla współczesnego
Kościoła w Polsce?
2. Co wiesz o tych osobach?
Proszę szczególnie pochylić się nad Prymasem Tysiąclecia.