historia kl. 5 a

Zapisz w zeszycie temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. Zapoznaj się z tematem lekcji str.179 -182
Odpowiedz w zeszycie krótko, ale pełnym zdaniem na pytania 2,3,4 ze str.182 ( sprawdź się).
Przepisz do zeszytu i zapamiętaj: To już wiem ze str. 182. Podkreśl daty!
Proszę uczniów, którzy jeszcze nie przysłali notatek z tematu 1,2 z rozdziału 6 o niezwłoczne nadesłanie zdjęć notatki w zeszycie na adres eokonkoska@lesmierz.edu.pl